Change in Europe's
Ethnological Museums?

A Comparison of aims, discussions and solutions.

A project by Dr. Andreas Schlothauer, Martin Schultz and Audrey Peraldi

Change in Europe's Ethnological Museums?

A Comparison of aims, discussions and solutions

A few million works from thousands of non-European cultures can be seen in Europe's ethnological museums. Many are unique or very rare world heritage works that no longer exist in their country of origin. The collections and their histories provide a great opportunity for future exchanges as well as cultural and scientific cooperation with representatives from these countries. The ethnological museums are in a transition period. Some have been since the 1990s. Existing buildings have been – or are in the course of being – renovated, collections digitalised, permanent exhibitions reconceptualised, names changed. Museums have been organisationally amalgamated and are looking for new models of cooperation and exchange. In 2019, Germany's ethnological collections will gain in significance with the opening of the Berliner Schloss - Humboldt Forum as, by that time, at least 750 Million Euros will have been invested in that project. So the Humboldt Forum project provides an incentive for us to survey and publish the experiences of other European museums now.

The aim of the project is to make a record of a selection of European museums which have either been restructured in recent years or are currently undergoing restructuring, and to determine which ideas, guidelines and goals they have followed and what results have been achieved. It is hoped that this systematic comparison or European museums will lead to a discussion of various possible solutions. Along the way, certain concepts and notions will be developed and presented.

The museums selected for this study are: Austria (Weltmuseum Vienna); Belgium (Museum aan den Strom Antwerp, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Brussels-Tervuren); Denmark (Nationalmuseet Copenhagen); France (Musée des Confluences Lyon, Musée du quai Branly Paris); Germany (Ethnologisches Museum Berlin, Rautenstrauch-Joest-Museum Cologne, Grassi Museum für Völkerkunde Leipzig); Netherlands (Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam); Spain (Museu etnològic Barcelona, Museo Nacional de Antropología Madrid); Sweden (Världskulturmuseet Goteborg, Etnografiska Museet Stockholm); Switzerland (Museum der Kulturen Basel, Musée d'Ethnographie Geneva, Historisches und Völkerkundemuseum St Gallen, Völkerkundemuseum Zurich University, Museum Rietberg Zurich); United Kingdom (British Museum London, National Museums of Northern Ireland Belfast, Pitt Rivers Museum Oxford, National Museums of Scotland Edinburgh).

The project will start in January 2015 and the results will be published in book-form in autumn 2017. In order to spark public debate, further articles will appear in the magazine Kunst&Kontext*, and it will be possible to follow the progress of this project on its website. Pilot projects have been carried out since 2012. Articles have so far been published on the following museums: Musée du Quai Branly Paris (K&K 04, 2012), Rietberg Museum Zurich (K&K 04, 2012), Museum Volkenkunde Leiden (K&K 03, 2012) and Musée d'Ethnographie Geneva (K&K 08, 2014), as well as on the Lokschuppen Exhibition Rooms Rosenheim (K&K 05, 2013). In addition, regular reports have appeared on the planned Humboldt-Forum Berlin since 2012.

The project team is multilingual. At least one member of the team is always able to read the national language of the museum in question fluently. Each member has his/her own specialised area and has worked for a minimum of ten years on specific collections in the chosen museums. The team comprises Martin Schultz (ethnologist), Audrey Peraldi (cultural mediator) and Andreas Schlothauer (journalist, ethnologist)..

This study's methodology will include:
• an interview with the museum's political sponsor (approx. 30-60 minutes);
• an interview with the museum's director (approx. 45-60 minutes);
• analysis of the relevant documentation, together with written questions (case studies);
• analysis of the exhibition and of the works in storage and in the archives (visits lasting several days).

* www.kunst-und-kontext.de. The magazine Kunst&Kontext is published by the Association of Friends of African Culture e.V., a German charity with members from Denmark, Germany, England, France, the Netherlands, Austria, Sweden, Switzerland and Spain.

Om ændringen af etnografiske museer i Europa?

En sammenligning af mål, diskussioner og løsninger.

Flere millioner genstande fra tusinde ikke-europæiske kulturer befinder sig i de etnografiske museer i Europa, mange af disse er enestående eller meget sjældne for verdenskulturarven, og i de fleste tilfælde ikke længere til stede i de oprindelige lande. Disse museums samlinger og deres historie er et værdifuldt potentiale for kulturelle og videnskabelige samarbejder. De etnografiske Museer har gradvist forandret sig siden 1990'erne i deres fremtoning. Gamle bygninger blev og bliver renoveret eller nybygget, samlinger digitaliseres, faste udstillinger bliver nyopstillet, navne bliver ændret, museer bliver sammenlagte og nye veje i form af samarbejde og formidling afprøves. Betydningen af etnografiske samlinger i Tyskland bliver med åbningen af Berliner Schloss - Humboldt Forum i år 2019 gjort tilgængelig for en bred offentlighed, en investering for mindst 750 millioner euro. For os er Humboldt-Forum en vigtig grund til, at vi netop nu vil sammenfatte og sammenligne erfaringer fra museer i Europa og offentlig gør dem.

Målet med projektet er at gøre status for et udvalg af forskellige europæiske museer, som enten i de sidste år blev færdig med en omstrukturering eller på nuværende tidspunkt gennemfører foranstaltninger. Hvilke ideer, koncepter, mål og resultater har disse? Den systematiske sammenligning af europæiske museer skal muliggøre en offentlig diskussion af forskellige løsninger.

De udvalgte Museer er :
Belgien (Museum aan den Strom Antwerpen, Koninklijk Museum voor Midden- Afrika Brüssel-Tervuren), Danmark (Nationalmuseet København); Tyskland (Ethnologisches Museum Berlin, Rautenstrauch-Joest-Museum Köln, Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig); England (British Museum London, National Museums of Northern Ireland Belfast, Pitt Rivers Museum Oxford, National Museums of Scotland Edinburgh); Frankrig (Musée des Confluences Lyon, Musée du quai Branly Paris); Nederlandene (Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam); Østrig (Weltmuseum Wien); Sverige (Världskulturmuseet Göteborg, Etnografiska Museet Stockholm); Schweiz (Museum der Kulturen Basel, Musée d'Ethnographie de Genève, Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen, Völkerkundemuseum der Universität Zürich, Museum Rietberg Zürich); Spanien (Museu etnològic Barcelona, Museo Nacional de Antropología Madrid)

Den fælles projektstart er Januar 2015, resultater bliver i efteråret 2017 publiceret i en bog. For at muliggør en offentlig diskussion, bliver forskellige artikler gengivet i magsinet Kunst&Kontext, og fra deres hjemmeside bliver arbejdet løbende dokumenteret. Forberedende projekter er i gang siden år 2012. Publicerede artikler foreligger for følgende museer: Museen Musée du Quai Branly Paris (K&K 04, 2012), Rietberg Museum Zürich (K&K 04, 2012), Museum Volkenkunde Leiden (K&K 03, 2012) und Musée d'Ethnographie Genève (K&K 08, 2014) også til Ausstellungshaus Lokschuppen Rosenheim (K&K 05, 2013). Ligesom at der siden 2012 regelmæssig bliver berettet om det planlagte Berliner Humboldt- Forum. Projektmedarbejderne er flersproglige, det betyder at mindst en person kan læse sproget flydende i det pågældende museum. Udover det har medarbejderne hver en faglig specialisering og har delvist arbejdet mere end ti år med ikke-europæiske genstande i samlinger og har derfor allerede kendskab til de fleste ikke-europæiske museer. Martin Schultz (etnolog), Audrey Peraldi (kulturvidenskab) og Andreas Schlothauer (journalist, etnolog)

Undersøgelsen bestå metodisk set af følgende dele :
• Standardiseret interview med museets bestyrelse (ca. 30-60 minutter); Standardiseret interview med museumdirektør (ca. 45-60 minutter);
• Analyse af offentliggjort materiale suppleret med skriftlige spørgsmål (Case studies).
• Analyse af udstillingen så som arbejde i depotet og arkiv (ophold af flere dage)

* www.kunst-und-kontext.de. Udgiver af tidsskriftet Kunst&Kontext er "Foreningen af venner for afrikansk kultur e.V.", er en nonprofitorganisation i Tyskland med medlemmer fra Danmark, Tyskland, England, Frankrig, Holland, Østrig, Sverige, Schweiz og Spanien.

Vom Wandel ethnografischer Museen in Europa?

Ein Vergleich von Zielen, Diskussionen und Lösungen

Mehrere Millionen Werke tausender außereuropäischer Kulturen befinden sich in den ethnografischen Museen Europas, vieles ist einmaliges oder sehr seltenes Weltkulturerbe und in den Ursprungsländern nicht erhalten. Diese Sammlungen und ihre Geschichte sind ein immenses Potential für kulturelle und wissenschaftliche Kooperationen. Die ethnografischen Museen verändern teilweise schon seit den 1990er-Jahren ihr Erscheinungsbild. Alte Gebäude wurden und werden renoviert oder neue gebaut, Sammlungen digitalisiert, Dauerausstellungen neu konzipiert, Namen verändert, Museen zusammengefasst sowie neue Wege der Zusammenarbeit und Vermittlung gesucht. Die Bedeutung der ethnografischen Sammlungen wird in Deutschland mit der Eröffnung des Berliner Schloss - Humboldt Forum im Jahr 2019 einer breiten Öffentlichkeit deutlich werden, denn mindestens 750 Millionen Euro werden bis dahin in das Projekt investiert worden sein. Für uns ist das Humboldt-Forum daher ein wichtiger Grund, gerade jetzt die Erfahrungen anderer Museen Europas zu erfassen und zu veröffentlichen.

Ziel des Projektes ist die Bestandsaufnahme bei einer Auswahl europäischer Museen, die entweder in den letzten Jahren Umstrukturierungen abgeschlossen haben oder derzeit Maßnahmen durchführen. Mit welchen Ideen, Konzepten, Zielen und welchen Ergebnissen? Der systematische Vergleich europäischer Museen soll die öffentliche Diskussion unterschiedlicher Lösungen ermöglichen.

Die ausgewählten Museen sind: Belgien (Museum aan den Strom Antwerpen, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Brüssel-Tervuren), Dänemark (Nationalmuseet København); Deutschland (Ethnologisches Museum Berlin, Rautenstrauch-Joest-Museum Köln, Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig); England (British Museum London, National Museums of Northern Ireland Belfast, Pitt Rivers Museum Oxford, National Museums of Scotland Edinburgh); Frankreich (Musée des Confluences Lyon, Musée du quai Branly Paris); Niederlande (Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam); Österreich (Weltmuseum Wien); Schweden (Världskulturmuseet Göteborg, Etnografiska Museet Stockholm); Schweiz (Museum der Kulturen Basel, Musée d'Ethnografie de Genève, Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen, Völkerkundemuseum der Universität Zürich, Museum Rietberg Zürich); Spanien (Museu etnològic Barcelona, Museo Nacional de Antropología Madrid).

Gemeinsamer Projektbeginn ist Januar 2015, die Ergebnisse werden im Herbst 2017 als Buch publiziert. Um eine öffentliche Diskussion zu ermöglichen, werden weitere Artikel in der Zeitschrift Kunst&Kontext* erscheinen und auf deren Internetseite die Arbeit fortlaufend dokumentiert. Vorarbeiten zum Projekt gibt es seit dem Jahr 2012. Veröffentlicht sind Artikel zu den Museen Musée du Quai Branly Paris (K&K 04, 2012), Rietberg Museum Zürich (K&K 04, 2012), Museum Volkenkunde Leiden (K&K 03, 2012) und Musée d'Ethnografie Genève (K&K 08, 2014) sowie zum Ausstellungshaus Lokschuppen Rosenheim (K&K 05, 2013). Auch zum geplanten Berliner Humboldt-Forum wird seit 2012 regelmäßig berichtet.

Die Projektmitarbeiter sind mehr-sprachig, d. h. mindestens eine Person kann die jeweilige Landessprache des Museums fließend lesen. Sie haben jeweils eine fachliche Spezialisierung, arbeiten zum Teil seit mehr als zehn Jahren mit außereuropäischen Objekten in den Sammlungen und kennen dadurch bereits die meisten europäischen Museen. Martin Schultz (Ethnologe), Audrey Peraldi (Kulturwissenschaftlerin) und Andreas Schlothauer (Journalist, Ethnologe).

Die Untersuchung besteht methodisch aus den Teilen:
• Standardisiertes Interview mit dem Träger des Museums (ca. 30-60 Minuten);
• Standardisiertes Interview mit den Museumsdirektoren (ca. 45-60 Minuten);
• Analyse veröffentlichten Materials ergänzt durch schriftliche Fragen (Fallstudien);
• Analyse der Ausstellung sowie Arbeit in Depot und Archiv (mehrtägige Aufenthalte).

* www.kunst-und-kontext.de. Herausgeber der Zeitschrift Kunst&Kontext ist die Vereinigung der Freunde Afrikanischer Kultur e.V., ein gemeinnütziger Verein in Deutschland mit Mitgliedern aus Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Schweden, der Schweiz und Spanien.

Español

Soon.

Vers un renouveau des musées d'ethnographie en Europe?

Une étude comparative des objectifs, des projets et des réalisations.

Plusieurs millions d'oeuvres provenant d'une multitude de cultures extra-européennes se trouvent dans les musées d'ethnographie en Europe. Nombre d'entre elles sont des pièces uniques ou très rares du patrimoine mondial et ne se retrouvent plus dans leur pays d'origine. Les collections et leur histoire représentent ainsi un énorme potentiel pour la future mise en place de rencontres ou de coopérations culturelles et scientifiques avec les représentants de ces pays. Depuis les années 1990, les musées d'ethnographie cherchent à changer leur image. Les anciens bâtiments sont rénovés ou reconstruits, les collections sont inventoriés et informatisées, les expositions permanentes sont repensées, le nom du musée est changé, certaines institutions ont été regroupées, de nouvelles coopérations et outils de médiation sont mis en place. En Allemagne, les collections ethnographiques prendront encore plus d'importance avec l'ouverture, en 2019, du château berlinois, le Humboldt-Forum, pour lequel 750 millions d'euros au moins seront investis. L'ouverture de ce futur musée d'ethnographie est ainsi l'occasion de se pencher sur l'expérience des autres musées européens et de publier les résultats de cette étude.

Le but de ce projet est de réaliser une sélection de musées d'ethnographie européens qui, ces dernières années, ont effectués ou mis en place des mesures de restructuration et d'en analyser les idées, les concepts, les buts et les résultats. La comparaison systématique des musées européens doit permettre l'ouverture d'un débat sur les différents concepts muséologiques. Certaines notions et idées des musées suivants seront ainsi développés et présentés : Belgique (Museum aan den Strom Antwerpen, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Bruxelles-Tervuren), Danemark (Nationalmuseet Copenhague); Allemagne (Ethnologisches Museum Berlin, Rautenstrauch-Joest-Museum Cologne, Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig); Angleterre (British Museum Londres, National Museums of Northern Ireland Belfast, Pitt Rivers Museum Oxford, National Museums of Scotland Edinburgh); France (Musée des Confluences Lyon, Musée du quai Branly Paris); Pays-Bas (Museum Volkenkunde Leyde, Tropenmuseum Amsterdam); Autriche (Weltmuseum Vienne); Suède (Världskulturmuseet Göteborg, Etnografiska Museet Stockholm); Suisse (Museum der Kulturen Bâle, Musée d'Ethnographie de Genève, Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen, Völkerkundemuseum der Universität Zürich, Museum Rietberg Zurich); Espagne (Museu etnològic Barcelona, Museo Nacional de Antropología Madrid)

Le projet débutera en janvier 2015 et les résultats seront publiés en automne 2017 sous la forme d'un ouvrage. Afin de rendre le débat public, plusieurs articles seront publiés dans le magazine Kunst&Kontext* et sur son site internet et documenteront l'avancement du projet. La préparation a débuté en 2012 avec la parution d'articles sur le Musée du Quai Branly de Paris (Kunst&Kontext 4, 2012), le Rietberg Museum de Zurich (Kunst&Kontext 4, 2012), le Museum Volkenkunde de Leyde (Kunst&Kontext 3, 2012), le Musée d'Ethnographie de Genève (Kunst&Kontext 8, 2014), sur le centre d'exposition Lokschuppen Rosenheim (Kunst&Kontext 5, 2013), ainsi que sur le futur Humboldt-Forum de Berlin.

Les auteurs de l'ouvrage sont polyglottes, ce qui signifie qu'un des auteurs au moins comprend parfaitement la langue des pays concernés. Ils ont chacun une spécialisation et, pour certains, travaillent depuis plus de 10 ans sur des collections précises des musées sélectionnés. Martin Schultz (Ethnologue), Audrey Peraldi (Médiatrice culturelle) et Andreas Schlothauer (Journaliste, Ethnologue).

Les travaux de recherche seront menés de la sorte :
• Entretien avec les représentants des instances politiques dont dépend le musée (30-60 minutes environ) ;
• Entretien avec les directeurs de musées (45-60 minutes environ) ;
• Analyse et comparaisons systématiques des informations obtenues (étude de cas) ;
• Analyse de l'exposition ainsi que du travail dans les réserves et les archives (travail effectué sur plusieurs jours dans les différents musées).

* www.kunst-und-kontext.de. Le magazine Kunst&Kontext est édité par l'association à but non-lucratif des amis de la culture africaine (Vereinigung der Freunde Afrikanischer Kultur e.V.), dont les membres sont du Danemark, Angleterre, France, Pays-Bas, Autriche, Suède, Suisse et Espagne.

Over de veranderingen in de etnografische musea in Europa.

Een vergelijkingsonderzoek met betrekking tot doelen, discussies en oplossingen.

Miljoenen objecten van duizenden niet-westerse culturen bevinden zich in Europa, waaronder veel unieke en zeldzame stukken uit het werelderfgoed, welke zelfs in de landen van oorsprong vaak niet meer te vinden zijn. De collecties en hun geschiedenissen vormen een immens potentieel voor (toekomstige) bijeenkomsten van afgevaardigden uit deze landen, als ook voor culturele en wetenschappelijke vormen van samenwerking. De volkenkundige musea in Europa zijn al sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw zich aan het heroriënteren. Renovatie en nieuwbouw vond en vindt plaats, collecties werden gedigitaliseerd, vaste tentoonstellingen werden volgens nieuwe concepten ingericht, namen werden gewijzigd, nieuwe mogelijkheden van samenwerking en bemiddeling werden uitgeprobeerd, en zelfs werden er enkele musea samengevoegd. In Europees perspectief heeft de opening van het Musée du Quai Branly in 2006 een zeer grote impact gehad. In Duitsland zal de betekenis van de volkenkundige collecties met de opening in 2019 van het Berliner Schloss - Humboldt Forum duidelijk worden, want in dit project zal tenminste € 750.000.000 geïnvesteerd worden. Voor ons is dit project Humboldt-Forum daarom een belangrijke reden om nu al goed geïnformeerd te worden over de ervaringen van andere Europese musea en om de beweegredenen voor bepaalde keuzes te begrijpen. Dit willen we bereiken door e.e.a. te inventariseren, waarna het ook de bedoeling is om dit te publiceren.

Het doel van dit project is dus om bij een aantal Europese musea, die in de laatste jaren ofwel een herstructurering hebben ondergaan of daar nu mee bezig zijn, zo tot een inventarisatie te komen. Met welke ideeën, concepten en doelen zijn zij deze herstructurering ingegaan en tot welke resultaten heeft dit geleid? Een systematische vergelijking tussen Europese musea zal kunnen leiden tot een vruchtbare discussie over de verschillende oplossingen in de toekomst, en dat is in ons aller belang.

De musea die zijn uitgekozen zijn: België (Museum aan de Stroom Antwerpen, Koninklijk Museum voor Midden Afrika Tervuren); Denemarken (Nationalmuseet Kopenhagen); Duitsland (Ethnologisches Museum Berlijn, Rautenstrauch-Joest-Museum Keulen, Grassi Museum für Völkerkunde Leipzig); Engeland (British Museum in Londen, National Museums of Northern Ireland Belfast, Pitt Rivers Museum Oxford, National Museums of Scotland Edinburgh); Frankrijk (Musée des Confluences Lyon, Musée du Quai Branly Parijs); Nederland (Rijks Museum voor Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam); Oostenrijk (Weltmuseum Wenen); Spanje (Museu etnològic Barcelona, Museo Nacional de Antropología Madrid); Zweden (Världskulturmuseet Göteborg, Etnografiska Museet Stockholm); Zwitserland (Museum der Kulturen Basel, Musée d'Ethnographie de Genève, Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen, Völkerkundemuseum der Universität Zürich, Museum Rietberg Zürich).

Dit gezamenlijke project neemt een aanvang in januari 2015, terwijl de resultaten in het najaar van 2017 worden verwacht en dan als boek gepubliceerd zullen worden. Om een open discussie mogelijk te maken zullen er artikelen in het tijdschrift Kunst&Kontext* verschijnen waarin de werkzaamheden voortdurend gevolgd zullen worden. De voorbereidingen voor dit project zijn begonnen in 2012. Inmiddels zijn er al artikelen gepubliceerd over de volgende musea Musée du Quai Branly Parijs (K&K 04, 2012), Rietberg Museum Zürich (K&K 04, 2012), Rijks Museum voor Volkenkunde Leiden (K&K 03, 2012) en Musée d'Ethnographie Genève (K&K 08, 2014) alsmede over de kunsthal Lokschuppen Rosenheim (K&K 05, 2013). Ook over het geplande Berlijnse Humboldt-Forum wordt sinds 2012 regelmatig bericht.

De medewerkers aan het project zijn meertalig, dat wil zeggen dat minstens één persoon de taal van het betreffende museum zonder haperen kan lezen. Ieder van hen is gespecialiseerd en zij werken deels al ruim 10 jaar met niet-westerse objecten in de verschillende collecties en zij kennen daardoor de meeste Europese musea al. Martin Schultz (etnoloog), Audrey Peraldi (cultuurwetenschapper) und Andreas Schlothauer (journalist, etnoloog).

De methodiek van dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een gestandaardiseerd interview met de verantwoordelijke instanties van het museum (circa 30-60 minuten);
• Een gestandaardiseerd interview met de museumdirecteur (circa 45-60 minuten);
• Een analyse van het openbaar gemaakte materiaal, dat wordt afgerond met schriftelijke vragen (case study);
• Een analyse van de opstelling in de expositieruimtes alsmede van het werk in het depot en in het archief (dit vergt meerdere dagen).

* www.kunst-und-kontext.de Uitgever van het tijdschrift Kunst&Kontext is de Vereinigung der Freunde Afrikanischer Kultur, een officieel geregistreerde vereniging tot nut van het algemeen in Duitsland, met leden uit Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Zwitserland.

Förändringar i Etnografiska Museum i Europa?

En jämförelse av Mal, diskussioner och lösningar.

Flera miljoner konstverk från tusen icke Europeiska Kulturer befinner sig i Europas etnografiska museum. Flera av dessa konstverk är unika eller mycket sällsynta Kulturarv, som inte längre existerar i de ursprungliga ländernas härkomst. Dessa samlingar och deras historia utgör en betydande stark resurs och källa för kulturellt och vetenskapligt samarbete. Etnografiska Museum är i en fas av förändring, som redan påbörjades 1990. Existerande byggnader har blivit renoverade, renoveras nu eller man bygger nya byggnader, samlingarna blir digitaliserade, permanenta utställningar far nya koncept. Namnen förändras och Museum organiseras om och man söker efter nya modeller för samarbete och utbyte. Betydelsen av Etnografiska Samlingar i Tyskland kommer att bli mer betydelsefulla och viktiga för en bredare offentlighet genom öppnande av Berliner Schloss-Humboldt Forum, ar 2019. Tills dess kommer minst 750 Miljoner Euro att investeras i detta Projekt. Humboldt Forum projekt utgör just nu en grund för utbyte av erfarenheter från andra museum i Europa och offentliggör dem. Malet för detta projekt är ett urval av Europeiska Museum, som antingen den senaste tiden har blivit omstrukturerade eller förbereder planer för att genomföra förändringar. Vilka Idéer, Koncept eller Mal har följts och vad har resultatet blivit? Det är en önskan att denna systematiska jämförelse mellan Europeiska Museum skall ge möjlighet till offentliga diskussioner, koncept och anteckningar som kan presenteras och leda till olika lösningar.

De utvalda Museum är: Österrike: Weltmuseum Wien; Belgien: Museum aan den Strom Antwerpen, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Brussels-Tervuren; Danmark: Nationalmuseum Köpenhamn; Frankrike: Musée des Confluences Lyon, Musée du Quai Branly Paris; Tyskland: Ethnologische Museum Berlin, Rautenstrauch-Joest- Museum Köln, GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig; Nederland-Holland: Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam; Spanien: Museo etnologic Barcelona, Museo Nacional de Antropologia Madrid; Sverige: Världskulturmuseet Göteborg, Etnografiska Museet Stockholm; Schweiz: Museum der Kulturen Basel, Musée d'Ethnographie Genève, Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen, Völkerkundemuseum der Universität Zürich, Museum Rietberg Zürich; United Kingdom: British Museum London, National Museums of Northern Ireland Belfast, Pitt River Museum Oxford, National Museum of Scotland Edinburgh.

Detta gemensamma Projekt kommer att starta i Januari, 2015 och kommer att ges ut i bokform, hösten 2017. För att möjliggöra en offentlig diskussion kommer vidare artiklar att publiceras i tidskriften Kunst&Kontext och deras internetsida som fortlöpande dokumenterar arbetet. Förarbete för detta Projekte finns tryckt sedan början av 2012. Offentliga museum artiklar: Musée du Quai Branly Paris (K&K 04, 2012), Rietberg Museum Zürich (K&K 04, 2012), Museum Volkenkunde Leiden (K&K 03, 2012), Musée d'Ethnographie Genève (K&K 08, 2014) och från Utställningshuset Lokschuppen Rosenheim (K&K 05, 2013). Fran planerade Berliner Humboldt-Forum finns sedan 2012 regelmässiga rapporter.

Projektmedarbetarna är flerspråkiga, det vill säga att minst en person kan läsa och första språket från varje land. Varje medlem har sin egen expertise område och har arbetat upp till 10 ar pa ett specifikt omrade av utomeuropeiska objekt i museumsamlingar och där igenom känner de de mesta europeiska museum. Martin Schultz (Etnolog), Audrey Peraldi (Kulturvetenskap) och Andreas Schlothauer (Etnolog, Journalist).

Studien bestar av metodiska delar.
• Standardiserad interview med museets politiska ansvarige Sponsor ( ca 30-60 min.)
• Standardiserad Interview med Museum-direktören (ca. 45-60 min.)
• Analys av den offentliga dokumentationen, belyst av skriftliga frågor (Studier av fall)
• Analys av en utställning, arbete i depot och arkiv (besök flera dagar)

* Utgivare av tidskriften Kunst&Kontext är Vereinigung der Freunde Afrikanischer Kultur, e.V., (Förening för Vänner av Afrikansk Kultur), en gemensam förening med medlemmar från Danmark, Tyskland, England, Frankrike, Holland, Österrike, Sverige, Schweiz och Spanien.